Mgr. Ivo Chmelař, PhD.

Jmenovaný se narodil 3. března 1945 v Praze, „na pokraji pravěké pláně,
pamatující ještě to, co bylo před Prahou, a což výrazně ovlivnilo i jeho vnímání
světa, plynutí času, historie, a dechu dávných dob, působících však i na naši
současnost“.
Dětství prožil pod silným vlivem svého otce, osobnosti ještě z dob před
válkou skutečně evropského formátu (otec žil několik let v Paříži), to významně
ovlivnilo jeho lidské i duchovní zrání, autor se rovněž v duchu rodinných tradic
brzy začal zajímat o Itálii. Z dobových politických důvodů nemohl studovat na
střední škole, vyučil se tedy v chemickém závodě lučebníkem, resp. provozním
chemikem, později vystudoval práva na UK v Praze, distančně se v zahraničí
věnoval především indoevropským komparatistickým studiím, zejména jazyků,
mytologie a religionistiky.
V praktickém životě se věnoval několika právním povoláním, zejména
působil jako soudce i v Litoměřicích a v Ústí nad Labem. Posléze mohl také
rozsáhle cestovat „od Gibraltaru po Tokio“, mnoho úsilí věnoval rovněž
spolkové, přednáškové, studijní a publikační činnosti z uvedených a četných
dalších oborů. Je doposud členem Spolku českých bibliofilů, byl členem
Universalie, společnosti českých hermetiků od roku 1990 až do roku 1997,
členem výboru tohoto spolku a konečně i jeho předsedou v letech 1993-1995.
Angažoval se i v dalších studijních a iniciačních společnostech, v ČR a v Itálii.
O hermetismu a dalších zejména i spirituálních tématech přednášel
v přednáškových cyklech Universalie, potomní Společnosti Ignáce Borna, na
mezioborových historických konferencích „Šťastná hodina“, na akcích
organizovaných těmito společnostmi a pro jiné instituce, jako např. knihovny
v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem a Galerii Ve dvoře v Litoměřicích.
Přednášel rovněž v zahraničí, ve Francii, v Holandsku a ovšem v Itálii.

Publikoval četné články např. v časopise „Logos“, v Časopise přátel duchovních
nauk, a rovněž v Itálii.
Podílel se překladatelsky na několika zajímavých titulech pozoruhodného
pražského nakladatelství „Malvern“, jako jsou např. soubor statí Gilberta
Duranda Věda o člověku a tradice, publikace Johna Hillmanna Myšlení srdce a
duše světa a také román Poutník lásky. Přispěl studií o H. Corbinovi do sborníku
Člověk tradice téhož nakladatelství.
Je dlouholetým členem Severočeského klubu spisovatelů a autorem řady
beletristických děl, ve kterých se výrazně zabývá právě i spirituálními tématy.
Beletrii publikoval ve dvou paralelních sbornících Almanach Máj 2000, v roce
2006 vydal v nakladatelství Balt-East svůj pozdní debut – soubor prozaických
prací z let 1970 – 2000 „Světla na vodách“, v roce 2007 vydal tamtéž knihu próz
SAMPO: Návrat do Hyperboreje a v roce 2008 znovu ve stejném nakladatelství
triptych próz Septentrion. Ve stejném nakladatelství publikoval i v několika
sbornících, nazvaných přiléhavě Posvícení.
Žil více než 20 let v Litoměřicích, kterým věnoval značnou pozornost i ve
svých zdánlivě „fantaskních prózách“, v nichž se ale spíše prolíná svět nových
mýtů s prožitou a pečlivě odpozorovanou vícevrstevnou realitou také tohoto
města. Přestože o něm psal i s jistým evropským pohledem, a tak, jak o něm
patrně dosud nepsal nikdo po dobu prakticky dvou století, tento charakter jeho
prací – a jeho dílo samotné – přímo v tomto městě nevzbudily, musíme říci dost
charakteristicky, téměř žádnou pozornost…
Publikoval pochopitelně i v několika sbornících Severočeského klubu
spisovatelů, od toho nazvaného Odlesky z řeky poesie (Kapucín 2007) až po
sborník, vystižený názvem Jen krůček od tajemství ( 2013).
V souvislosti s klubem byl také členem básnického kroužku severočeských
pěstitelů básnické formy haiku, jehož činnost spoluorganizoval, stejně jako
nedávný „festival japonské kultury“ v galerii Ve dvoře v Litoměřicích a jemuž
předcházel i obdobný „festival ruské a ukrajinské kultury“, oba festivaly se
konaly při příležitosti výstav souvisejícícho umění

Ačkoliv před několika lety musel z důvodů bytové politiky (…) opustit
Litoměřice, před časem se do nich zase vrátil a pokračuje ve své studijní,
duchovní i literární práci. V posledních letech dopsal a vydal řadu dalších próz,
zejména i výpravou náročný triptych Růže a prsten-Ariel, Duende-Alatyr,
Zámak a klíč, a také knihu Hvězda a koule v našem nakladatelství.
Tyto práce s těmi, co vydal již dříve a s těmi, které chce ještě dopsat, mají
podle jeho slov vytvořit větší celek, něco jako rozsáhlou hudební skladbu,
s prolínajícími se motivy, s kosmem postav, motivů a dějů ve všezahrnující  síti
rovněž se obměňujícího času.

Přehled literární činnosti


Almanach Máj, Malaché 1999
Almanach Máj na rok 2000, Město Litoměřice 1999
Světla na vodách, Praha, Balt-East, srpen 2006
SAMPO – Návrat do Hyperboreje, Praha, Balt-East, září 2007
Septentrion, Praha, Balt-East, prosinec 2008
Antologie Dům u moře/La casa al mare, Praha, Balt-East, únor 2009
Balt-East, Sborníky: Krásný prožitky, duben 2007
Lehkonohé příběhy, Posvícení 6, květen 2010
Posvícení 10, Praha 2014: Bettina čili triumf věčného
dítěte
Almanachy Severočeského klubu spisovatelů:
Odlesky z řeky poesie, Kapucín 2007
Kde se země provinila, 2009
Umlklé struny zvuk …? , 2010
Jen krůček od tajemství 2013
Triptych : Růže a prsten- Ariel, Duende-Alytyr,
Zámek s klíči, 2020-2022
Sborník : RICHARD-RADOBÝL-ROLAND,
Hvězda a koule, Continual Progress, 2022